Descripció

L’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA) és un servei especialitzat d’atenció a la infància i a l’adolescència en situació de risc o desemparament, així com d’atenció a les seves famílies. Un equip de professionals atén els infants i adolescents que es troben en un ambient sociofamiliar que incideix negativament sobre la seva personalitat i dificulta el seu desenvolupament físic i/o emocional.

Qui pot rebre aquest servei?

Infants i adolescents d’entre 0 i 18 anys i també les seves famílies, que es troben en situació d’alt risc social.

S’ha de pagar?

No.

Com accedir-hi?

A través dels serveis socials del vostre ajuntament.

Telèfons per denunciar situacions de maltractament a infants: