Descripció

Els SOAF és un servei d’informació, atenció i suport de caràcter preventiu i universal per a les famílies amb la finalitat d’acompanyar-les en la millora del seu benestar personal, familiar i social. Serveixen per promoure unes relacions afectives saludables, amb una visió integral de la família. Actuen activament en pro de la detecció i el suport a situacions familiars per prevenir i evitar que evolucionin en problemàtiques més greus que calgui tractar en altres serveis de la xarxa.

Serveis que ofereix

  • Detectar necessitats: informar, orientar i derivar. Facilitar que les famílies puguin accedir a la informació del seu interès i rebre l’orientació adequada a les seves necessitats. Aquesta orientació pot ser individual o grupal. Aquest primer nivell d’atenció facilitarà avaluar, juntament amb la família, les seves fortaleses i intervenir per promoure’n la capacitació.
  • Acompanyament (derivació) a serveis especialitzats en el cas que es detecti una situació de vulnerabilitat o una necessitat especifica, seguint uns protocols de valoració i derivació amb la xarxa del territori.
  • Donar suport a les relacions familiars, tot fent especial èmfasi a la parentalitat positiva . Incrementar les competències parentals com a mesura preventiva i de millora del benestar familiar.
  • Dur a terme un acompanyament en situació de crisi (atur, malaltia, problemes amb l’habitatge, etc.), tenint en compte la situació de tots els membres del nucli familiar i enfortint i incidint en els aspectes emocionals i relacionals.
  • Promoure i impulsar un temps compartit en família de qualitat per enfortir els lligams de la unitat familiar.
  • Facilitar la convivència entre els membres familiars per enfortir les relacions i transferències intergeneracionals.
  • Promoure la participació activa de les famílies en la comunitat i afavorir la creació de xarxes de debat
  • Facilitar la detecció de situacions de vulnerabilitat en algun dels membres familiars.

S’ha de pagar?

No.

Àmbit territorial d’actuació

Osona

Beneficiaris

Infants i adolescents de 0 a 18 anys i les seves famílies.

Professionals que hi intervenen

Equip multidisciplinari format per treballadors/es socials i psicòlegs.

Tècnic de contacte

Julio Cirbian, Coordinació de Programes Preventius en Infància, Adolescència i Famílies.

Correu electrònic: julio.eaia@cssosona.cat