Descripció

La TIAF Osona, és una taula d’abast comarcal que ha de promoure la participació de totes les àrees, els sectors i les adminsitracions implicades en la participació, la prevenció, la promoció i la protecció de la infància i l’adolescència amb la voluntat de trobar una metodologia de treball que sumi.

Qui pot rebre aquest servei?

S’ha de pagar?

Com accedir-hi?