Intervencions relacionades:

  • Funció assistencial
  • Funció preventiva
  • Funció de suport

L’objectiu del servei és potenciar l’autonomia personal i el suport familiar.

Qui pot rebre aquest servei? Qualsevol persona que tingui reconegut el grau de dependència següent:

  • Grau 3
  • Grau 2
  • Grau 1

Tenir reconegut el grau de discapacitat.

S’ha de pagar? Sí: 7 euros/hora
Com accedir-hi? A través dels serveis socials del vostre ajuntament.