CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PEL TRANSPORT ADAPTAT A LA COMARCA D’OSONA 2022

 

Convocatòria per a l’exercici 2022 per a la concessió de subvencions per procediment de concurrència competitiva per als serveis de transport adaptat que organitzen els ajuntaments i entitats d’iniciativa social de la comarca d’Osona d’acord amb les bases reguladores publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona, número 172 de data 7 de setembre de 2021, al Butlletí Oficial de la província de Barcelona, de data 7 de setembre de 2021.

 

El termini per poder presentar les sol·licituds finalitza el dia 14 d’octubre de 2022 i els ajuntaments i entitats d’iniciativa social hauran de presentar la sol·licitud normalitzada que facilita el Consorci d’Osona de Serveis Socials juntament amb l’Excel de dades degudament empleat.

En el cas de les entitats d’iniciativa social, la sol·licitud anirà acompanyada de la documentació següent:

  • Còpia dels estatuts vigents de l’entitat
  • Còpia de la inscripció de l’entitat al registre corresponent
  • Còpia del DNI i del document que acredita la representació que ostenta la persona física respecte l’entitat

La signatura i presentació de la sol·licitud de subvenció impliquen el coneixement i acceptació de les bases que regulen el procediment, així com l’autorització al Consorci d’Osona de Serveis Socials per a comprovar, si s’escau, d’ofici si el beneficiari està al corrent de les obligacions tributaries amb l’Estat i amb la Generalitat de Catalunya.

La subvenció que s’atorgui serà comunicada al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública; a l’Agència Tributària; al Registre d’Ajuts i Subvencions de la Generalitat de Catalunya i a la resta d’administracions públiques competents.

 

Podran sol·licitar la subvenció per als serveis de transport adaptat els ajuntaments i entitats d’iniciativa social legalment constituïdes amb domicili a un dels municipis de la comarca d’Osona i que portin a terme el servei de transport adaptat per a persones discapacitades o amb dependència, amb problemes de mobilitat.

En el cas de les entitats d’iniciativa social han d’estar legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent i el servei ha d’estar adreçat a persones empadronades als municipis de la comarca d’Osona

 

Els criteris de valoració de les sol·licituds d’acord amb la base 8 de les bases reguladores són els següents:

  • Les entitats o ajuntaments que organitzen el servei disposen 2 o més vehicles per realitzar els servei, el percentatge màxim de subvenció serà el 60%.
  • Els ajuntaments que organitzen el servei que disposin d’1 vehicle el percentatge màxim de subvenció serà el 50%.
  • Les entitats que organitzen el servei que disposin d’1 vehicle el percentatge màxim de subvenció serà el 40%.

Aquests percentatges seran reduïts a la baixa de forma proporcional per adequar l’import de la subvenció a l’import de la convocatòria, si s’escau.

 

El termini per presentar la documentació justificativa de l’ajut que es concedeixi es d’un mes a comptar a partir de la data de notificació de l’acord de concessió de subvenció i els ajuntaments o entitats d’iniciativa social hauran de presentar al registre general del Consorci d’Osona de Serveis Socials d’Osona els documents següents corresponents al període de gener a octubre de l’any natural de la convocatòria:

– Certificat signat pel secretari i/o l’interventor, amb el vistiplau de l’alcalde o del representant legal de l’entitat, amb indicació del cost total del servei de transport adaptat, excepte despeses d’adquisició de vehicles, les seves adaptacions, les amortitzacions i les despeses financeres, d’acord amb el model que facilitarà el Consorci d’Osona de Serveis Socials.

– Factures originals o fotocòpies compulsades de l’import total del cost del servei de transport durant un any natural, a nom de l’ens local o de l’entitat sol·licitant.

– Llista de beneficiaris del transport amb el nom, cognoms, adreça i quantitat total del cost, aportació usuari, signada per cada una de les persones beneficiaries, d’acord amb el model que facilitarà el Consorci d’Osona de Serveis Socials.

Les entitats i ajuntaments també podran presentar la documentació justificativa en el moment de formular la sol·licitud, si s’escau.

El pagament es durà a terme una vegada s’aprovi la justificació.

 

DOCUMENTACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA

Bases

Convocatòria

 

Model de Sol·licitud .doc

Model de Sol·licitud .pdf

Excel de Dades

Fitxa de creditor (En cas de no haver-la presentat anteriorment)

 

Certificat de justificació de despeses .doc

Certificat de justificació de despeses .pdf

 

Per presentar la sol·licitud, la documentació complementària i la justificació cal fer-ho a través d’Instància Genèrica