Descripció

Inclou la tramitació dels informes d’estrangeria, competència de la Generalitat de Catalunya.

Qui pot rebre aquest servei?

Persones nouvingudes.

S’ha de pagar?

Segons les taxes municipals, pot existir copagament.

Com accedir-hi?

Cal anar al registre de l’ajuntament on està empadronada la persona que ho sol·licita.