CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PEL TRANSPORT ADAPTAT A LA COMARCA D’OSONA 2023

 

Convocatòria per a l’exercici 2023 per a la concessió de subvencions per procediment de concurrència competitiva per als serveis de transport adaptat que organitzen els ajuntaments i entitats d’iniciativa social de la comarca d’Osona d’acord amb les bases reguladores publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona, número 172 de data 7 de setembre de 2021, al Butlletí Oficial de la província de Barcelona, de data 7 de setembre de 2021.

 

El termini per presentar la documentació justificativa de l’ajut que es concedeixi es d’un mes a comptar a partir de la data de notificació de l’acord de concessió de subvenció i els ajuntaments o entitats d’iniciativa social hauran de presentar al registre general del Consorci d’Osona de Serveis Socials d’Osona els documents següents corresponents al període de gener a octubre de l’any natural de la convocatòria:

– Certificat signat pel secretari i/o l’interventor, amb el vistiplau de l’alcalde o del representant legal de l’entitat, amb indicació del cost total del servei de transport adaptat, excepte despeses d’adquisició de vehicles, les seves adaptacions, les amortitzacions i les despeses financeres, d’acord amb el model que facilitarà el Consorci d’Osona de Serveis Socials.

– Factures originals o fotocòpies compulsades de l’import total del cost del servei de transport durant un any natural, a nom de l’ens local o de l’entitat sol·licitant.

– Llista de beneficiaris del transport amb el nom, cognoms, adreça i quantitat total del cost, aportació usuari, signada per cada una de les persones beneficiaries, d’acord amb el model que facilitarà el Consorci d’Osona de Serveis Socials.

 

El pagament es durà a terme una vegada s’aprovi la justificació.

 

DOCUMENTACIÓ: DE LA CONVOCATÒRIA

Bases reguladores

Convocatòria

Termini de presentació de sol·licituds: PENDENT CONVOCATÒRIA

 

 

En el cas de les entitats d’iniciativa social, per presentar la justificació cal fer-ho a través d’Instància Genèrica.

En el cas d’ajuntaments, per presentar la justificació cal fer-ho a través de Tramesa Genèrica.