L’entitat ha de presentar SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ a través d’instància genèrica

Documentació que cal aportar:
– Instància genèrica
– Projecte DETALLAT del projecte, actuació o activitat
– Dades de la persona sol·licitant (DNI)
– Dades de l’entitat:

  • Acta/Escriptura de constitució
  • Acta/Escriptura d’apoderament
  • Estatuts de l’entitat
  • Memòria de l’activitat per la qual es demana la subvenció (ANNEX 1)
  • Pressupost de l’activitat (ANNEX 2)
  • Declaració responsable de reunir els requisits d’acord amb l’art. 13 L. 38/2003 G.S. (ANNEX 3)
  • Dades bancàries per l’ingrés de la subvenció

– Certificat/Autorització d’estar al corrent obligacions tributàries Seguretat Social
– Certificat/Autorització d’estar al corrent de Pagament a AEAT
– Declaració responsable sobre altres subvenció rebudes

 

SOL·LICITUD SUBVENCIÓ NOMINATIVA COSS [.doc]

SOL·LICITUD SUBVENCIÓ NOMINATIVA COSS [.pdf]

COMPTE JUSTIFICATIU – JUSTIFICACIO DE DESPESES COSS [.xlsx]