Els serveis socials bàsics garanteixen les necessitats de la ciutadania. Pretenen donar solucions a problemes socials i també intenten prevenir situacions de risc. Tot això s’aconsegueix amb un conjunt d’accions orientades a millorar el benestar social i amb un equip de professionals formats i especialitzats.

Els serveis socials bàsics són el primer nivell del sistema públic de serveis socials i garanteixen la proximitat amb les persones usuàries i els àmbits familiar i social.

A Osona els serveis socials s’organitzen en 4 Àrees Bàsiques de Serveis Socials: Consorci d’Osona de Serveis Socials, Manlleu, la Mancomunitat la Plana i Vic. Cada una d’elles té la responsabilitat de prestar els serveis bàsics d’atenció social (SBAS).

El Consorci d’Osona Serveis Socialsté, a més, la competència delegada en la prestació d’altres serveis a nivell comarcal com ara l’EAIA, SIFE, Servei de Mediació, Serveis d’Atenció en l’Entorn Domiciliari, suport tècnic pel desplegament de la llei de la dependència per tal que les persones puguin accedir a les prestacions, serveis d’allotjament d’emergència social per situacions de violència de gènere i el de mediació familiar.

Al llarg dels anys s’ha anat ampliant els serveis i prestacions d’acció social oferts pel Consorci d’Osona de Serveis Socials, per aquest motiu s’ha fet necessaris l’edició d’aquest catàleg per tal de donar visibilitat dels serveis oferts als ajuntaments consorciats i a la ciutadania.

La cartera de serveis consta de 8 blocs temàtics; àrea de serveis socials bàsics, àrea de suport a la infància, adolescència i famílies, àrea de serveis d’atenció en entorn domiciliari (SAED), àrea d’acció comunitària, oficina de prestacions econòmiques, àrea d’inclusió social, àrea de polítiques d’igualtat, gènere i LGTBI i servei d’acollida i integració.

Aquests serveis poden ser en forma d’intervenció professional o serveis com l’ajuda domiciliària, assessorament per ajuts tècnics, accés a prestacions econòmiques, serveis d’intervenció socioeducativa, programes comunitaris, assessorament per un problema de convivència familiar, …

Els canvis socials dels darrers anys han fet aparèixer noves necessitats i realitats individuals i familiars, sense oblidar que la conjuntura de crisi actual obliga a les administracions i professionals dels serveis socials a sumar esforços per tal d’adaptar les prestacions i serveis a les noves necessitats i donar la resposta més adequada en cada una de les situacions presentades.