Què és?

 • És l’òrgan superior del COSS

Qui el forma?

 • Un/a conseller/a que designa el Consell Comarcal d’Osona
 • El/la representant que designa l’entitat
 • L’alcalde/essa o regidor/a de cada un dels ens locals que formin part del COSS
MUNICIPIREPRESENTANTCÀRREC
AlpensMontse Barniol CarcasonaVocal
CalldetenesMaria Pilar Puigdesens GajaVocal
EspinelvesMaria Dolors Rovira CastellsVicepresidenta
L'EsquirolAlba Molas RifàVocal
GurbMontserrat Faro BascoVocal
Les Masies de RodaMontserrat Cabellos ZuritaVocal
MontesquiuJaume Romeu CruellsVocal
LluçàMontserrat Suriñach PérezVocal
OlostMaria Luïsa Jiménez AguileraVocal
OrísArnau Basco CireraVocal
OristàCatalina Bruch PuigVocal
PerafitaJosep Sala SerraVocal
Prats de LluçanèsMontserrat Juvanteny CanalVocal
Roda de TerMarina Quintana VergésVocal
Rupit i PruitLourdes Marsal CapdevilaVocal
Sant Agustí de LluçanèsJosep Pujol BoladerasVocal
Sant Bartomeu del GrauElisabet Muns TrullsVocal
Sant Boi de LluçanèsMontse Moreno TelloVocal
Sant Feliu SasserraNeus Soldevila TeulatsVocal
Sant Julià de VilatortaCristina Suñen VilamalaVocal
Sant Hipòlit de Voltregà
Marina Crous FontserèVocal
Sant Martí d'Albars
Anna Manubens CortinaVocal
Sant Pere de TorellóJoaquim Fité GirvésVocal
Sant Quirze de BesoraDavid Solà RotaVocal
Sant Sadurní d'OsormortCarme Fàbregas CasanovasVocal
Sant Vicenç de TorellóAina Casanova PratVocal
Santa Cecília de VoltregàJoan Senmartí EscarràVocal
Santa Eugènia de BergaJoana Maria Ortega LópezVocal
Santa Maria de BesoraRamon Soler TornerVocal
SobremuntEster Ordeig CasasVocal
SoraJosep Subirana SurrocaVocal
TavérnolesLídia Garriga ArtigasVocal
TavertetConcepció Martín SevilaVocal
VidràElisabet Fernández CurriusVocal
Vilanova de SauMaria Milagros Martínez AdánVocal
Consell Comarcal d'OsonaRafael Cuenca GámizPresident

Funcions

 • Aprovar la modificació d’aquests Estatuts, sense perjudici de la necessitat també de l’aprovació per part de cadascun dels ens consorciats
 • Aprovar el pressupost anual i les modificacions
 • Aprovar el programa d’activitats, amb la vigència que es determini
 • Aprovar els comptes anuals i la memòria de gestió dels serveis
 • Aprovar la dissolució del COSS
 • Crear la Comissió executiva
 • Nomenar el/la tresorer/a
 • Aprovar la plantilla de personal del COSS
 • Aprovar i/o modificar les àrees territorials d’actuació dels serveis socials bàsics i els municipis que en formaran part
 • Crear les comissions informatives i/o de seguiment, si s’escau
 • Establir les aportacions dels ens consorciats

Qui és?

 • És el representant a tots els efectes i pot comparèixer sense necessitat de poder previ especial davant de tota classe d’autoritats i davant de tot tipus de persones

Qui el forma?

 • El/la conseller/a delegat/ada de Serveis Socials del Consell Comarcal d’Osona

Funcions

 • Fer complir les decisions dels òrgans de govern del COSS i ordenar-ne, si s’escau, la seva publicació
 • Dirigir el personal en tots els seus aspectes, el nomenament, acomiadament disciplinari o separació del servei
 • Dirigir i inspeccionar tots els serveis i les activitats que presta o desenvolupa el COSS
 • Autoritzar despeses i adjudicar i formalitzar contractes de fins el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitat no superi ni el percentatge indicat, ni la quantia assenyalada i sempre que no se superin les dotacions pressupostàries de l’any en curs
 • Ordenar tots els pagaments
 • Preparar l’avantprojecte de pressupost del COSS
 • Elaborar la memòria anual de gestió dels serveis
 • Les altres que la legislació de règim local atribueix a l’alcalde

Qui és?

 • Substitueix les funcions del/de la president/a en cas d’absència, vacant o malaltia

Qui el forma?

 • És proposat/ada pel/per la president/a del COSS

Si el Consell plenari acorda crear-la, actualment no n’hi ha cap