L’objectiu i la finalitat del COSS és la prestació correcta dels serveis socials bàsics i especialitzats en els municipis que en formen part i prestar els serveis comarcals que se li deleguin.

La finalitat és garantir l’accés universal als serveis socials com un dret universal orientat a la cohesió social, la igualtat d’oportunitats i el progrés social de les persones.

El COSS està adscrit al Consell Comarcal d’Osona, que en determina el règim pressupostari, de comptabilitat i control de l’administració d’adscripció.

Es regeix pels seus estatuts publicats al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), de 12 de gener de 2015 i per la legislació de règim local.

Veure els estatuts