Diagnosi sobre situacions de sensellarisme i exclusió residencial a Osona.

Amb la present “Diagnosi sobre situacions de sensellarisme i exclusió residencial a la comarca d’Osona”, la Càtedra UNESCO d’Habitatge de la URV pretén detectar les principals necessitats i problemàtiques de la comarca d’Osona en matèria de persones sense llar i conèixer l’abast real de la problemàtica, assentant així les bases per a la futura redacció del “Pla Comarcal per abordar les situacions sensellarisme i exclusió residencial de la comarca d’Osona”.

Doc. 1: Diagnosi sobre sensellarisme i exclusió residencial a Osona
Doc. 2: Annexos de la diagnosi

Pla d’Acció Comunitària per a la Inclusió Social (PLACI) 2023 – 2026.

Els PLACI esdevenen instruments que permeten concretar i articular el conjunt d’actuacions per a la inclusió social i la lluita contra la pobresa, en el marc d’una
estratègia global que vol integrar les iniciatives dels diferents agents que actuen al territori, amb una visió comunitària. El present document, que dona resposta a la demanda del Consell Comarcal d’Osona – Consorci d’Osona de Serveis Socials, presenta els continguts estratègics del PLACI i, prèviament, conceptualitza el fenomen de l’exclusió social, exposa els marcs normatius sota els quals s’emmarca, defineix l’acció comunitària inclusiva i detalla el procés metodològic emprat per a la seva elaboració.

 Pla Local d’Acció Comunitària Inclusiva de la comarca d’Osona: Diagnosi d’inclusió i exclusió social. Informe de resultats.

El Consell Comarcal d’Osona ha fet una demanda d’assessorament per tal d’elaborar la present diagnosi que ha de permetre avançar cap a una l’estratègia d’intervenció social en el territori. El procediment metodològic per dur a terme la diagnosi vol també ser un primer pas per activar un futur pla d’acció que incentivi la reflexió sobre els projectes, actuacions i dinàmiques entre actors socials. El document que es presenta a continuació és una diagnosi dels factors de vulnerabilitat així com un exercici d’identificació i anàlisi dels recursos existents i les dinàmiques entre actors.

Auditories i intervenció en habitatges en situació de pobresa energètica dels municipis de menys de 300.000 habitants de la província de Barcelona. Octubre 2022 (Presentació de resultats del Consell Comarcal d’Osona).

El Programa “Auditories i intervenció als habitatges en situació de pobresa energètica” és un recurs de la Diputació de Barcelona que s’ofereix conjuntament des del Servei d’Acció Social, la Gerència de Serveis de Medi Ambient i l’Oficina d’Habitatge.

Suport a l’elaboració de la diagnosi i disseny d’un pla d’acció del Programa “Ciutats amigues de les persones grans”. Informe final. Desembre 2021.

El Consorci de Serveis Socials d’Osona ha realitzat al llarg del 2021 un procés per elaborar el present document que correspon a l’anàlisi de la situació de les persones grans i la identificació d’unes línies de treball per guiar les accions que s’han d’emprendre en els propers anys per l’acompliment dels objectius del projecte de Ciutats Amigues amb les persones grans.

Arxiu d’estudis i diagnosis.

A través de l’arxiu d’estudis i diagnosis, trobaràs la documentació elaborada en anys anteriors.