Descripció

La creació de la Taula Comarcal d’Infància i Adolescència té com a finalitat coordinar, impulsar i promoure les polítiques d’infància a la comarca d’Osona mitjançat la participació dels infants i adolescents, les administracions i les institucions implicades.

La TIAF d’Osona es constitueix com a taula local de caràcter sectorial sota el projecte anomenat “Osona Benestar, Salut i Educació” que compta amb un consell assessor institucional que integrarà totes les possibles taules sectorials.

Les funcions de la TIAF són:

  1. Coordinar els diferents equips i serveis del territori per millorar els programes de participació, prevenció, promoció, detecció i protecció de la infància i l’adolescència.
  2. Coordinar aquells casos individuals que requereixin una visió global i en els quals estiguin implicats diversos serveis.
  3. Estudiar casos i analitzar alternatives per millorar les intervencions coordinades entre els diferents serveis.
  4. Informar la taula territorial sobre les qüestions plantejades en l’àmbit local respectiu i elevar propostes de millora elaborades a partir de la pràctica quotidiana.
  5. Elevar a la taula territorial les diferències en l’aplicació de circuits, protocols i criteris tècnics que no s’han pogut resoldre en l’àmbit local respectiu.

Àmbit territorial d’actuació

Osona

Beneficiaris

Infants i adolescents de 0 a 18 anys i les seves famílies.

Professionals que hi intervenen

Professionals de l’acció social tant públics com del tercer sector; professionals educatius; professionals de l’àmbit de la salut; Cossos policials; professionals de justícia.

Tècnic de contacte

Julio Cirbian, Coordinació de Programes Preventius en Infància, Adolescència i Famílies.

Correu electrònic: julio.eaia@cssosona.cat