Els darrers mesos la situació dels joves emigrats extutelats ha estat protagonista de debat públic, especialment arran dels atacs i estigmatització dels quals han estat víctimes. Davant de la situació d’extrema vulnerabilitat en la que es troben, des del servei de dinamització cívica per a l’emancipació juvenil del Consorci d’Osona Serveis Socials s’ha preparat una infografia per desmuntar rumors i sensibilitzar la població i explicar la situació d’aquest col·lectiu a la comarca.

QUI SÓN ELS JOVES EMIGRATS SOLS I
EXTUTELATS?

Són joves d’origen estranger que van entrar a Europa sent
menors d’edat, sense cap referent familiar adult. Un cop
compleixen 18 anys surten dels centres de protecció de la
infància, se’ls deixa sense permís de treball i amb una situació
d’extrema vulnerabilitat.

 

PER QUÈ VENEN AQUÍ?

Com tots els joves, tenen inquietuds esportives, d’oci, de
relacions socials… i laborals. Per la situació econòmica
dels seus països d’origen, o fins i tot per la situació de
guerra en què viuen, decideixen deixar les famílies i jugarse la vida creuant el Mediterrani buscant oportunitats i
expectatives d’un futur millor.

QUANTS N’HI HA A OSONA?

Osona és de les poques comarques de Catalunya que no
disposa d’un centre d’acollida per a menors amb aquest perfil.
Tot i això, hi ha uns 30 joves emigrats sols extutelats (majors
d’edat) residents a la comarca, amb una mitjana d’edat de 18,9
anys.

SÓN PROBLEMÀTICS I NO ES VOLEN
INTEGRAR?

– El 97% d’aquests joves de la comarca no té cap tipus d’antecedent
penal.
– El 90% ha cursat o està inscrit a algun curs de llengua catalana.
– El 65% està participant en altres formacions i processos d’inserció
laboral.

 

SE’LS DONEN TOTES LES
FACILITATS?

Tot i disposar de permís de residència, l’estat espanyol
no els concedeix permís de treball. L’única manera que
tenen per aconseguir-lo és que una empresa els contracti
durant un any sencer a jornada completa.

Infografia Joves Emigrants Extutelats

Martí Coromina i Quintana

Dinamitzador cívic per a l’emancipació juvenil