L’ingrés mínim vital és una prestació per a les famílies en situació de vulnerabilitat que es començarà a cobrar aquest mes de juny i que és compatible amb altres ajuts.

El pot sol·licitar una persona que visqui sola o un membre d’una família. L’ajut no és per cada membre, sinó per al conjunt de la família.

Qui ho pot sol·licitar?

Les persones en situació de vulnerabilitat que visquin soles o que formin part d’una unitat de convivència i que compleixin els següents requisits:

  • Tenir residència legal i efectiva a Espanya de manera continuada durant l’any immediatament anterior.
  • Trobar-se en situació de vulnerabilitat econòmica, acreditant-ho amb el patrimoni i el nivell d’ingressos i rendes.
  • Haver sol·licitat les pensions i prestacions vigents  per a les que es pugui tenir dret. Queden exempts els salaris socials, rendes mínimes d’inserció o ajuts socials de les comunitats autònomes.
  • Que la unitat de convivència estigui formada des de fa un any.
  • Estar inscrits com a demandants d’ocupació en el cas de persones majors d’edat o menors emancipats, que no estiguin treballant.
  • Altres requisits de circumstàncies personals i/o de la unitat de convivència.

A continuació us deixem un seguit de Guies que us ajudaran a respondre preguntes que us puguin sortir sobre aquesta prestació, realitzar-ne la tramitació online, així com també altres ajudes per pal·liar la crisi generada arran de la Covid19:

 

Ingrés Mínim vital

Ajuts per pal·liar la crisi

Guía del Ingreso Mínimo Vital

Com tramitar la prestació telematicament