D’acord amb l’última proposta de definició dels Serveis d’Intervenció Socioeducativa (SIS), “el serveis d’intervenció socioeducativa tenen per finalitat fonamental assegurar que els progenitors, o les persones que tinguin la tutela o la guarda dels infants o adolescents, tinguin l’oportunitat d’oferir-los el nivell bàsic que necessiten per a un desenvolupament integral adequat (article 18.2 de la Convenció sobre els drets de l’infant i articles 12.1 i 12.2, 37.3 i 37.4 i 41 de la LDOIA)”. 

 

Com indica la Convenció sobre els Drets de l’Infant, la cobertura de les necessitats dels infants i adolescents correspon a les famílies. La família hi és concebuda com la unitat social bàsica que està encarregada de la protecció i del desenvolupament dels seus membres.

En aquesta línia, la LDOIA (art. 12.2) indica que “els poders públics han de proporcionar la protecció i l’assistència necessàries a les famílies perquè puguin assumir plenament llurs responsabilitats”. De fet, la llei concep la família com a una entitat que disposa de la capacitat de canviar i millorar, i indica els serveis socials com a l’àmbit des del qual emprendre aquesta intervenció pública. En conseqüència, el model SIS no es limita a l’atenció de les necessitats de la infància i l’adolescència, sinó que promou una intervenció integral dirigida també a les famílies. Així, el model SIS es planteja promoure l’apoderament de les famílies per tal que aquestes puguin afrontar la criança i l’educació dels seus infants i adolescents amb les millors condicions possibles.

 

Actualment hi ha 3 Centres Oberts en 3 poblacions de l’Àrea Bàsica del Consell Comarcal: Prats del Lluçanès, Sta. Eugènia de Berga i Centelles. 

Aquest mes d’octubre s’ha posat en funcionament un nou Servei d’intervenció socioeducativa de tipus itinerant a Calldetenes i Sant Julià de Vilatorta. Aquestes poblacions tenen una mitjana de 2.500 a 3.000 habitants cada un.

Properament també se n’obrirà un al municipi de l’Esquirol.

Els educadors socials de referència del SIS Itinerant, igual com dels Centres Obertes de l’àrea bàsica del Consell Comarcal que ja fa anys que funcionen, estan contractats per la Fundació Suport Solidari.

Des del Consorci Osona Serveis socials estem molt contents de l’obertura d’aquest espai per donar cobertura a una necessitat que fa anys s’ha detectat tant a nivell tècnic a SSB com a nivell polític dels mateixos Ajuntaments.

_____________

 DGAIA. 2015. Servei d’Intervenció socioeducativa per a infants i adolescents en situació de risc i les seves famílies – Proposta d’un nou model d’intervenció  per a la prevenció del risc de desprotecció infantil.
 Generalitat de Catalunya. 2010. Llei 14/2010, del 27 de maig, de drets i oportunitats en la infància i l’adolescència. Accessible a: http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=553898
 Nacions Unides. 1989. Convenció sobre els Drets de l’Infant. Accessible a: https://old.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/recursos/CDN_CAT_2013_CDN.PDF