Descripció

El projecte sorgeix de la necessitat del treball interdisciplinari i en xarxa per tal de garantir una intervenció integral i integradora, que posi al centre l’infant i el jove.

Partint de l’existència a la comarca de múltiples fórmules d’intervenció i coordinació entre centres educatius i serveis socials, es valora la necessitat d’analitzar fortaleses i febleses i sobretot potencialitats que pot oferir el debat i disseny d’una nova metodologia de treball consensuada, compartida i comuna per tots els centres educatius i serveis socials de la comarca d’Osona.

L’objectiu principal és establir noves sinèrgies, facilitar una estructura metodològica, eines i recursos organitzatius que millorin les intervencions i en definitiva l’atenció i l’acompanyament d’infants i joves, i sobretot dels grups més vulnerables, tant des d’una perspectiva preventiva, com des d’una perspectiva de protecció.

S’estableixen tres nivells d’intervenció en el Pla escoles:

Nivell 1: Comissions Socials i pla comarcal d’absentisme escolar.

El treball realitzat, recollint el document marc, dota d’estructura i mètode de treball a les comissió socials, tant des d’una perspectiva de treball individual com des d’uns perspectiva de treball comunitari i transversal, tenint com el centre de la intervenció l’infant, jove i família, així com una planificació operativa de treball per objectius.

Comptarà també amb la implementació d’una eina tecnològica (aplicatiu d’intranet amb accés per referents de centres educatius, salut, EAP i serveis socials) per facilitar les coordinacions i les intervencions i tractaments socials.

I també amb la implementació del Pla d’absentisme comarcal liderat per un grup motor de la TIAF (Taula d’infància, adolescència i famílies).

Nivell 2: Noves estratègies d’intervenció individual i social en medi educatiu.

L’objectiu principal d’elaborar una proposta de funcions, tasques i estratègies innovadores d’intervenció, que pot desenvolupar en el marc dels centres educatius de primària i secundària la figura del professional d’Educació Social dels Serveis Socials Bàsics, des d’una vessant més presencial i participativa en el dia a dia del centre educatiu.

A banda del què estableix el marc metodològic de les comissions socials, és busca potenciar noves estratègies, sobretot de caràcter preventiu, des d’una intervenció proactiva i tenint molt present també el treball grupal.

Nivell 3: Pla Escola-Covid19

Aquest nivell ha estat un nivell de caràcter operatiu que s’ha activat davant la crisipandèmica sanitària que ha provocat confinaments domiciliaris en períodes lectius.

Els objectius del Pla Escola- Covid19 són, bàsicament, detectar infants, joves i famílies amb dificultats socioeducatives, en situació de risc o vulnerabilitat social, i canalitzar demandes de necessitats bàsiques i educatives, a través d’un canal de comunicació únic, àgil per tal de facilitar l’activació dels recursos necessaris ( ajut per alimentació, suport i acompanyament psicològic, suport a domicili, materials de connectivitat, suports i acompanyaments personals, etc.).

Àmbit territorial d’actuació

Osona

Beneficiaris

Infants i joves escolaritzats als centre educatius de primària i de secundària de la comarca d’Osona.

Professionals que hi intervenen

Educadors i educadores socials dels SBAS.

Tècnic de contacte

Sílvia Rovira, Coordinació de l’Àrea d’Acció Comunitària.

Correu electrònic: sroviram@cssosona.cat