Descripció

La mediació familiar intergeneracional és un procediment de resolució de conflictes en què els membres d’una parella amb voluntat de separació i/o divorci o amb una situació de conflicte familiar (pares-fills, avis-nets, etc.) acorden voluntàriament la intervenció d’un professional especialitzat, imparcial i neutral (el mediador/a) que els ajudarà a arribar a prendre uns acords beneficiosos per a totes les parts implicades, evitant entrar així en la via judicial i els costos a tots nivells que aquesta comporta, o evitant també la cronificació de la seva situació posant als menors en una situació de risc social.

L’objectiu principal és intervenir en l’àmbit familiar potenciant els recursos personals de cada una de les persones que l’integren a través de la tasca educativa, tenint present les necessitats de la família.

Àmbit territorial d’actuació

Osona

Beneficiaris

Famílies, parelles o unitats familiars amb menors en seguiment per part dels SBAS. Famílies, parelles o unitats familiars amb menors, conegudes pels SBAS, que facin demanda de mediació i/o d’ajuda per tal de resoldre els conflictes de parella, evitant així que els menors se’n vegin afectats. Famílies, parelles o unitats familiars que tinguin menors d’edat amb problemes estructurals i/o dificultats de relació, amb risc que la no intervenció faci agreujar la situació i entrar en una situació de desprotecció.

Professionals que hi intervenen

Mediador/a.

Responsable del servei

Gerard Bover, Coordinació de l’Àrea d’Acció Comunitària.

Correu electrònic: gboverv@cssosona.cat