Descripció

És un recurs temporal que ofereix allotjament per pernoctar. Hi ha un servei d’acollida on la persona pot estar en un espai de trobada, de relació i acompanyament de professionals .

Qui pot rebre aquest servei?

Persones soles que tenen entre 18 i 65 anys en situació de pobresa extrema o en risc d’exclusió social.

S’ha de pagar?

No.

Com accedir-hi?

Cal demanar hora als serveis socials del vostre ajuntament.

Descripció:

S’ofereixen estades d’urgència a persones que tinguin una necessitat urgent d’habitatge.

Qui pot rebre aquest servei?

Persones o famílies en situació de risc, ja sigui per violència masclista o urgència social (desnonaments, pèrdua d’habitatge…).

S’ha de pagar?

No.

Com accedir-hi?

Cal demanar hora als serveis socials del vostre ajuntament.

Descripció:

Proporciona un habitatge amb caràcter d’urgència o temporal. Dóna suport a diferents perfils de persones, que tinguin greus dificultats econòmiques, sobretot en l’àmbit de l’habitatge, i que necessitin una ajuda temporal per aconseguir sortir d’una situació crítica, que els podria abocar a una  situació social greu per falta d’habitatge i recursos econòmics.

Qui pot rebre aquest servei?

Persones adultes en situació d’exclusió social que no tenen un lloc on viure o ningú que les aculli.

S’ha de pagar?

No.

Com accedir-hi?

Cal demanar hora als serveis socials del vostre ajuntament.

Descripció:

És un servei d’informació i assessorament sobre les conseqüències dels impagaments de les quotes hipotecàries i les responsabilitats davant d’un possible inici de procediment judicial d’execució hipotecària.

Qui pot rebre aquest servei?

Persones hipotecades propietàries d’un únic habitatge que l’utilitzen com a habitatge principal.

Persones avalistes de préstecs amb garantia hipotecària que, per motiu impagament, estiguin en risc de perdre el seu habitatge principal

.No cal haver desatès quotes del préstec hipotecari de l’habitatge principal per sol·licitar l’assessorament.

Hi pot haver la previsió de no poder atendre-les

S’ha de pagar?

No.

Com accedir-hi?

Demanar cita al Servei d’Habitatge del  Consell Comarcal
Tel. 93 883 41 25 Anna Vilarrasa
Advocada del SIHD
Dimarts de 9h-14h