Descripció

El SOAF és un servei d’orientació, atenció i suport a les famílies amb la finalitat d’acompanyar-les en la millora del seu benestar personal, familiar i social. Té un enfocament preventiu: detecta i reforça les capacitats i fortaleses de les famílies per tal d’afavorir unes relacions afectives saludables, amb una visió integral de la família i evitar  que evolucionin en problemàtiques més greus que calgui tractar en altres serveis de la xarxa.

Serveis que ofereix

  • Orientar sobre qüestions relacionades amb l’educació dels fills i filles.
  • Oferir espais per debatre i compartir experiències relacionades amb l’educació dels fills i filles adaptades a cada moment del cicle vital: criança, infància, adolescència.
  • Detectar les necessitats de les famílies, facilitant que puguin accedir a informació del seu interès i rebre l’orientació adequada a les seves necessitats segons el moment del cicle vital, acompanyant-les i connectant-les amb la xarxa de serveis del territori.
  • Donar suport especialitzat,  amb una intervenció terapèutica, en situacions de crisi (atur, malaltia, problemes amb l’habitatge, etc.) que en ocasions poden derivar en dificultats relacionals i/o emocionals.
  • Donar suport a les relacions familiars, tot fent especial èmfasi a la parentalitat positiva.
  • Incrementar les competències parentals com a mesura preventiva i de millora del benestar familiar.
  • Dur a terme un acompanyament, tenint en compte la situació de tots els membres del nucli familiar i enfortint i incidint en els aspectes emocionals i relacionals.
  • Facilitar la convivència entre els membres familiars per enfortir les relacions i transferències intergeneracionals.
  • Facilitar la detecció de situacions de vulnerabilitat en algun dels membres familiars.

S’ha de pagar?

No. És un servei universal i gratuït.

Àmbit territorial d’actuació

Osona.

Per facilitar l’accés a les famílies, el servei està descentralitzat i té diferents seus. Ens trobaràs a Vic, Manlleu, Torelló, Roda de Ter, Tona i Prats de Lluçanès.

Beneficiaris

Infants, adolescents i les seves famílies.

Professionals que hi intervenen

Terapeuta familiar.

Tècnics de contacte

Julio Cirbian, Coordinació de Programes Preventius en Infància, Adolescència i Famílies.

Correu electrònic: julio.eaia@cssosona.cat

Sonia Alarcón. Terapeuta Familiar

Correu electrònic: soaf@cssosona.cat