Descripció

El Servei de  teràpia ocupacional i productes de suport (en endavant BAT), és un servei dins el marc de l’atenció domiciliària en Serveis socials.

El servei té com a finalitat donar suport especialitzat i de forma coordinada amb els/les diferents professionals i institucions dels àmbits social i sanitari de les comarques d’Osona, el Lluçanès, la Garrotxa, el Ripollès i el Berguedà.

El BAT és entès com un servei les intervencions del qual es realitzen a la llar de la persona i família. Va dirigit a valorar les necessitats, planificar i intervenir amb estratègies relacionades amb els productes de suport (facilitant-ne l’accés), les adaptacions de l’entorn físic domiciliari, assessorament en el maneig i cura de persones en situació de dependència i promoció d’actituds i entorns afavoridors de l’autonomia i prevenció de riscos.

Objectius

 • Donar una resposta eficient i coordinada a les necessitats de les persones en situació de dependència i/o els/les seus/seves cuidadors/ores.
 • Dotar d’un entorn domiciliari segur, accessible i comprensible, en l’àmbit dels productes de suport, adaptacions de l’entorn físic domiciliari, assessorament en el maneig i cura i prevenció de riscos.
 • Promoure l’autonomia personal, potenciant actituds, hàbits i rutines adequades dins un entorn físic afavoridor.

Beneficiaris

 • Persones en situació de dependència, temporal o permanent, que tenen necessitat d’assessorament i intervenció en l’àmbit dels productes de suport i les adaptacions de l’entorn físic.
 • Cuidadors/ores de persones en situació de dependència, temporal o permanent, amb necessitat d’assessorament i suport en l’àmbit dels productes de suport, les adaptacions de l’entorn físic, així com l’orientació/assessorament en el maneig i la cura de persones amb dependència.
 • Persones autònomes amb necessitats d’assessorament/orientació o intervenció en l’àmbit dels productes de suport, les adaptacions de l’entorn físic, així com en la promoció d’actituds i entorns afavoridors de l’autonomia i prevenció de riscos.

Activitats

Intervenció educativa:

 • Maneig de persones en  situació de dependència
 • Promoció de l’autonomia

Orientació:

 • Assessorament sobre necessitat i ús de productes de suport i entrenament en el maneig i ús dels mateixos
 • Assessorament sobre supressió de barreres arquitectòniques i adaptacions ambientals
 • Orientació i proposta sobre la necessitat de realitzar modificacions ambientals i/o instal·lació d’elements mecànics (puja escales, elevadors,…).
 • Col·laboració amb altres professionals implicats en les adaptacions ambientals (constructors, arquitectes,…).

Accés als productes de suport en règim de préstec:

 • Del préstec de cadascun d’aquests productes de suport, se’n deriva el pagament d’un preu públic taxat mensual.

Municipis que ofereixen el servei

Tots els municipis de les comarques d’Osona, el Lluçanès, la Garrotxa, el Ripollès i el Berguedà.

Com accedir-hi?

L’accés al Servei de Teràpia Ocupacional i Productes de Suport (BAT) es fa a través tant dels professionals del Servei Bàsic d’Atenció Social (SBAS) com a través dels professionals de treball social dels hospitals d’aguts, atenció intermèdia i atenció primària.

Professionals que hi intervenen

Equips formats per professionals de l’àmbit de la teràpia ocupacional amb el suport de personal administratiu i suport logístic.

On ens podeu trobar?

Josep Maria Villegas Subirana, Coordinador del servei de Teràpia Ocupacional i Productes de Suport: serveibat@cssosona.cat

Edifici Aditòrium – Carrer Molí d’en Saborit 2, 1a planta, porta 3a

93 171 00 73

Notícies relacionades