SUBVENCIONS PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ACOLLIDA MATINAL A LES ESCOLES BRESSOL I ALS CENTRES EDUCATIUS D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA DELS MUNICIPIS DE LA COMARCA D’OSONA EXCEPTE VIC I MANLLEU

 

Convocatòria per a l’exercici 2023 per a la concessió de subvencions per procediment de concurrència competitiva per la prestació del servei d’acollida matinal a les escoles bressol i als centres educatius d’educació infantil i primària dels municipis de la comarca d’Osona excepte Vic i Manlleu d’acord amb les bases reguladores publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 15 de maig de 2023 i al Butlletí Oficial de la Província de Girona de 16 de maig de 2023.

 

DOCUMENTACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA

Bases reguladores

Convocatòria

Termini de presentació de sol·licituds: FINALITZAT

 

Estat: Aprovació i notificació – Justificació de les subvencions

 

DOCUMENTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ

Model justificació subvenció acollida matinal

Memòria descriptiva d’actuacions

Compte justificatiu Acollida Matinal 2023

 

En el cas de d’AFA, cal presentar la sol·licitud i la documentació justificativa a través d’Instància Genèrica.

En el cas d’ajuntaments o entitats supramunicipals, cal presentar la sol·licitud i la documentació justificativa a través de Tramesa Genèrica.