SUBVENCIONS PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ACOLLIDA MATINAL A LES ESCOLES BRESSOL I ALS CENTRES EDUCATIUS D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA DELS MUNICIPIS DE LA COMARCA D’OSONA EXCEPTE VIC I MANLLEU

Convocatòria per a l’exercici 2023 per a la concessió de subvencions per procediment de concurrència competitiva per la prestació del servei d’acollida matinal a les escoles bressol i als centres educatius d’educació infantil i primària dels municipis de la comarca d’Osona excepte Vic i Manlleu d’acord amb les bases reguladores publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 15 de maig de 2023 i al Butlletí Oficial de la Província de Girona de 16 de maig de 2023.

 

Estat: FINALITZAT

 

DOCUMENTACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA

Bases reguladores

Convocatòria

 

DOCUMENTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ

Model justificació subvenció acollida matinal

Memòria descriptiva d’actuacions

Compte justificatiu Acollida Matinal 2023

 

En el cas de d’AFA, cal presentar la sol·licitud i la documentació justificativa a través d’Instància Genèrica.

En el cas d’ajuntaments o entitats supramunicipals, cal presentar la sol·licitud i la documentació justificativa a través de Tramesa Genèrica.